wtorek, 18 września 2012

Definicje związane z systemem HACCP.


DEFINICJE
Kontrolować/nadzorować (czasownik): Podejmowanie wszystkich koniecznych działań na rzecz zapewnienia i utrzymania zgodności z kryteriami ustalonymi w planie HACCP.

Kontrola/nadzór (rzeczownik): Ustalanie, w jakim stopniu przestrzegane są właściwe procedury i w jakim stopniu spełniane są dane kryteria.

Środek kontroli: Każde działanie i działalność, która może być wykorzystana do zapobiegania lub eliminowania zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub jego redukcji do poziomu akceptowalnego.

Działanie korygujące: Każde działanie podejmowane w wypadku, gdy wyniki monitoringu w KPK wskazują na utratę kontroli.

Krytyczny Punkt Kontroli - (CCP ): Miejsce, w którym może być zastosowana kontrola, która jest niezbędna z punktu widzenia zapobiegania lub eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub redukcji tego zagrożenia do poziomu akceptowalnego.

Graniczna Wartość Krytyczna : Kryterium, które oddziela poziom akceptowalny od nieakceptowalnego.

Odchylenie: Brak osiągnięcia granicznej wartości krytycznej.

Przebieg Procesu Technologicznego: Systematyczne przedstawienie sekwencji etapów lub operacji stosowanych w produkcji lub przetwarzaniu określonej partii żywności.

HACCP: System pozwalający na identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożeń, które są istotne dla bezpieczeństwa żywności.

Zagrożenie: Czynnik biologiczny, chemiczny, fizyczny lub warunek, stanowiący potencjalną przyczynę ujemnego wpływu na zdrowie.

Analiza Zagrożeń: Proces zbierania i oceniania informacji dotyczących zagrożeń prowadzących do ich powstania, który ze względu na swoje istotne znaczenie dla bezpieczeństwa żywności powinien być uwzględniany w planie HACCP.

Monitoring: Prowadzenie w zaplanowanej kolejności obserwacji lub pomiarów parametrów kontrolnych, celem określenia czy KPK znajduje się pod nadzorem.

Etap: Punkt, procedura, operacja lub stadium w łańcuchu żywności, łącznie z surowcem, od produkcji początkowej do ostatecznej konsumpcji.

Walidacja: Uzyskiwanie dowodu na to, że elementy ujęte w planie HACCP są skuteczne.

Weryfikacja: Stosowanie dodatkowych, ujętych w monitoringu metod, procedur, badań i innych ocen, w celu określenia zgodności z planem HACCP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz