sobota, 11 października 2014

Częste spożywanie owoców i warzyw wzmacnia zdrowie psychiczne*

Polecam dziś ciekawy artykuł na stronie www.onet.pl * ''Częste spożywanie owoców i warzyw wzmacnia zdrowie psychiczne Re­gu­lar­ne i czę­ste spo­ży­wa­nie owo­ców oraz wa­rzyw po­zy­tyw­nie wpły­wa na kon­dy­cję psy­chicz­ną czło­wie­ka (m.​in. sa­mo­po­czu­cie, po­czu­cie wła­snej war­to­ści, re­la­cje z in­ny­mi) - twier­dzą na­ukow­cy Uni­wer­sy­te­tu War­wick w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Wy­ni­ki ich badań opu­bli­ko­wał ma­ga­zyn "BMJ Open". Ba­da­nie prze­pro­wa­dzo­ne przez bry­tyj­skich uczo­nych po­ka­zu­je, że czę­ste spo­ży­wa­nie owo­ców i wa­rzyw wiąże się z wy­so­kim po­zio­mem do­bro­sta­nu psy­chicz­ne­go. Za­ob­ser­wo­wa­no, iż wśród osób je­dzą­cych tego typu pro­duk­ty pięć razy dzien­nie aż 33,5 proc. de­kla­ru­je bar­dzo dobre sa­mo­po­czu­cie psy­chicz­ne w po­rów­na­niu z 6,8 proc. spo­śród ba­da­nych rzad­ko się­ga­ją­cych po zie­le­ni­nę. Pro­wa­dzi to do na­stę­pu­ją­ce­go wnio­sku – im częst­sze spo­ży­cie owo­ców i wa­rzyw, tym wyż­sza szan­sa na peł­nię zdro­wia umy­sło­we­go. - Tylko za­cho­wa­nia obej­mu­ją­ce kon­sump­cję owo­ców i wa­rzyw oraz pa­le­nie pa­pie­ro­sów kon­se­kwent­nie ko­re­lo­wa­ły z wy­so­kim lub ni­skim po­zio­mem do­bro­sta­nu psy­chicz­ne­go. Re­zul­ta­ty ni­niej­szych badań su­ge­ru­ją, że spo­ży­wa­nie owo­ców i wa­rzyw może peł­nić istot­ną rolę w za­cho­wa­niu nie tylko zdro­wia fi­zycz­ne­go, ale także psy­chicz­ne­go w całej po­pu­la­cji – mówi dr Sa­ve­rio Stran­ges, jeden z ba­da­czy. Niski po­ziom do­bro­sta­nu psy­chicz­ne­go jest ści­śle zwią­za­ny z wy­stę­po­wa­niem pro­ble­mów i cho­rób umy­sło­wych. Jed­nak, jak prze­ko­nu­ją au­to­rzy ba­da­nia, wy­so­ki po­ziom do­bro­sta­nu psy­chicz­ne­go nie po­wi­nien być utoż­sa­mia­ny wy­łącz­nie z bra­kiem ob­ja­wów świad­czą­cych o za­bu­rzo­nej psy­chi­ce, bo­wiem skła­da się na niego wiele róż­nych czyn­ni­ków: opty­mizm, po­czu­cie szczę­ścia, po­czu­cie wła­snej war­to­ści, ela­stycz­ność, czy dobre re­la­cje z in­ny­mi. Wy­so­ki po­ziom do­bro­sta­nu psy­chicz­ne­go to stan, dzię­ki któ­re­mu lu­dzie świet­nie się czują i do­brze funk­cjo­nu­ją, nawet pod wzglę­dem fi­zycz­nym. - Wy­ni­ki na­sze­go ba­da­nia do­star­cza­ją ko­lej­ne­go do­wo­du na to, że kon­sump­cja wa­rzyw i owo­ców może być jed­nym z czyn­ni­ków po­zwa­la­ją­cych utrzy­mać wy­so­ki po­ziom do­bro­sta­nu, a jed­no­cze­śnie za­po­bie­gać cho­ro­bom serca i no­wo­two­rom – pod­su­mo­wu­je prof. Sarah Ste­wart-Brown, współ­au­tor­ka ba­da­nia.''

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz