sobota, 5 maja 2012

Część II - system HACCP , akty prawne.

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ŻYWNOŚCI I SYSTEMU HACCP:

* Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa
Żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa Żywności
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa Żywności

* Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

* Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do Żywności pochodzenia zwierzęcego

* Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące
organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

* Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r.
Zmieniające rozporządzenie 2073/2005

* Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w
celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

* Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w
środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364, z 20.12.2006, str. 5)

* Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. Nr 171, poz. 1225 )

* Ustawa dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U. 2006. nr 17. poz. 127),

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz